Gemak Gorsel
Loading...


KALİTE POLİTİKASI
Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın beklentileri ve gereksinimleri ile tüm kanun, yönetmelik, mevzuat ve standartlara uymaya öncelik veririz.
. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinden asla taviz vermez, kalite bilincini her çalışanımıza aşılarız.
. Kuruluşumuzun stratejik yönelimi ile uyumlu şekilde çalışmaları gerçekleştiririz.
. Teknolojik yenilikleri takip ederek uygulamalara yansıtırız.
. Kalite avantajımızı rekabet ortamında başarımızın anahtarı olarak görür, bunun devamlılığı için çalışanların eğitimine önem verir, pazardaki konumumuz ile rakiplerimizi ve değişen rekabet ortamını sürekli değerlendirmeye tabi tutarız.
Kalite standartlarına, müşteri ve uluslararası klas kuruluşları gereksinimlerine tam uyum ve Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ana ilkemiz olarak kabul ederiz.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

. Gemak Grup olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin can güvenliği ve sağlığının korunması doğal olarak en büyük önceliğimizdir.

. Tüm çalışanlarımızı, kendi güvenlikleri ve sağlıklarını korumak ve şirketin sahip olduğu değerlerin korunması konusundaki sorumluluklarını artırmak üzere gerekli altyapıyı kurar, bilinçlendirir ve motive ederiz.

. Çevre ve iş güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer gereklilikleri izler ve bunları tam olarak uygularız.

. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik olası riskleri, potansiyel ve fiili kaza oranlarını sistematik olarak izler, değerlendirir ve gerekli güvenlik önlemlerini alırız.

. Sistemimizin performansını sürekli izler ve geliştirmek için çaba sarf ederiz.

. Çalışanlarımız ve ilgili tüm paydaşlarımızla iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel konular hakkında iletişim kurar ve danışırız.

ÇEVRE POLİTİKASI

. Faaliyetlerimizi, proseslerimizin niteliğini, niceliğini ve çevreye olan etkilerini değerlendirerek gerçekleştirdiğimizi taahhüt ederiz.

. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kirliliği önleyici tedbirler aldığımızı, çevre yönetim sistemimizi ve performansını sürekli geliştirdiğimizi taahhüt ederiz.

. Hammadde, enerji ve doğal kaynakların korunması ve bu kaynakların kullanımının ölçülmesini,performasımızın sürekli olarak gözden geçirilerek Çevre Yönetim Sistemimizin geliştirilmesini taahhüt ederiz.

. Atıklarımızı ayrıştırarak geri kazanımını sağlar, geri kazanımı yapamadığımız atıklarımızı ise çevreye zarar vermeden bertaraf ederiz.

. Tüm çalışanlarımızın yüksek bir çevre bilincine sahip olmaları ve Çevre Yönetim Sistemimize etkin şekilde katılımları için gerekli eğitimleri sağlar ve denetim faaliyetlerini gerçekleştiririz.

. Faaliyetlerimizi yürütürken, etkileşim ve iletişim içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlarla birlikte sürdürdüğümüz tüm proseslerde, yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler ile diğer gereksinimlere uymayı taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI